ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

คลองสรรพสามิต...สายน้ำแห่งชีวิตชุมชน

แหล่งที่มา :
วันที่: 12-01-2555 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 04-04-2555 เข้าดู : 3491 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ นายจิรเดช วรเพียรกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม “คลองสรรพสามิต...สายน้ำแห่งชีวิตชุมชน” ณ วัดเอี่ยมประชามิตร อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายเอกศักดิ์ โอเจริญที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ

 

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “คลองสรรพสามิต...สายน้ำแห่งชีวิตชุมชน” ว่า เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของคลองสรรพสามิตอันจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และสิ่งแวดล้อมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยกิจกรรมจะเน้นการพัฒนาและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง คลอง บ้านโรงเรียน และวัดซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปทั้งนี้คลองสรรพสามิตขุดขึ้นในปีพ.ศ. ๒๔๘๒ โดยรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น เพื่อใช้ลำเลียงขนส่งเกลือซึ่งเป็นสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติเกลือ พ.ศ.๒๔๘๑ โดยปากคลองเริ่มจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านแหลมฟ้าผ่า ไปถึงปลายคลองบางปลากดบริเวณหมู่บ้านสาขลา ความยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร กว้างประมาณ ๑๖ เมตร ต่อมาได้มีการขุดคลองทะลุออกยังแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร เพื่อเชื่อมต่อและบรรจบกับแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม รวมความยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตรปัจจุบันคลองสรรพสามิตกว้างมากขึ้นกว่าเดิม และอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กล่าวต่อว่าที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรม “กรมสรรพสามิต พาน้องท่องโลกกว้าง” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน อันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปรวมถึงการจัดกิจกรรม “สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง” ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่กรมสรรพสามิตจัดสร้างตามเจตนารมณ์ของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามน่าอยู่ดังเดิม และมอบทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่คณะครูและนักเรียน“กรมสรรพสามิตจะยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตกล่าวในตอนท้าย


ภาพถ่าย