ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตจัดทำโครงการให้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสุราเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2550
วันที่: 26-09-2550 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 02-02-2555 เข้าดู : 773 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

กรมสรรพสามิตได้จัำทำโครงการให้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสุราอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 โดยขยายขอบเขตจากสุราแช่ชุมชนชนิดสุราผลไม้เป็นสุราทุกชนิด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของสุราให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีการวางมาตรการควบคุมคุณภาพสุราภายในประเทศ โดยกำหนดให้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำสุราของผู้ได้รับอนุญาตให้ทำสุราอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง ทั้งในสถานที่ทำสุราและในทอ้งตลาด