ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงาน เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง โทรสาร
กระทรวงการคลัง www.mof.go.th 0 2273 9021 0 2273 9408
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง www.ofm.mof.go.th 0 2273 9021
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง palad.mof.go.th 0 2273 9021 0 2273 9408
ประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลัง 0 2273 9169, 0 2273 9021 ต่อ 2221, 2204 0 2273 9408
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th 0 2273 9020 -
กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th 0 2273 0899-903 0 2273 0753
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 0 2273 9647, 0 2273 9024, 0 2273 9613-44 0 2273 9572
กรมสรรพากร www.rd.go.th 0 2272 8000 -
กรมศุลกากร www.customs.go.th 0 2246 0431-40 custom call center 1164 -
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ www.pdmo.mof.go.th 0 2265 8050 -
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ www.sepo.go.th 0 2298 5880-9 0 2273 9731
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th 0 2281 1611 0 2281 3875, 0 2281 6826, 0 2281 9011
โรงงานยาสูบ www.thaitobacco.or.th 0 2229 1000 0 2255 4220
ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th 0 2299 8000 สายด่วน GSB 1115 -
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghb.co.th 0 2645 9000 -
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) www.ktb.co.th 0 2255 2222 กรุงไทยโฟน 1115 0 2255 9391-3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร www.bacc.or.th 0 2280 0180, 0 2281 7355 0 2280 0442, 0 2280 5320
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย www.exim.go.th 0 2271 3700, 0 2278 0047 0 2271 3204
องค์การสุรา www.liguor.or.th 0 3854 1004-6 0 3854 1001-2
โรงงานไพ่ www.playingcard.or.th 0 2241 0777, 0 2243 6493-4 0 2241 0777, 0 2243 6493-4
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย www.smcthailand.com 0 2693 3383 0 2693 3179, 0 5693 2929
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย www.smebank.co.th SME BANK call center 1357 -
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม www.sbcg.or.th 0 2308 2741-8 0 2308 2749, 0 2308 2309
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด www.bam-amc.com 0 2630 0700 -
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ www.gpf.or.th ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก 1179 -
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th สายด่วน กยศ. 1597 -
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย www.isbt.co.th 0 2650 6999 0 2664 3345
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด www.dad.co.th 0 2298 5890-3 0 2298 5894
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) www.mof.go.th/neda 0 2357 3510-7 0 2357 3519