ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ขึ้น ณ ห้องสมุด กรมสรรพสามิต

 

โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ คือ นางชฎาวรรณ สุวรรณวิจิตร บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นผู้ดูแล
chadawan@excise.go.th

 

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการ และ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)-(8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงที่ ห้องสมุด กรมสรรพสามิต หรือ โทร. 0 2668 6560 ต่อ 51614

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2550

ตรวจสอบข้อมูล โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม อัพเดตข้อมูล ล่าสุด ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2551