ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

คร้้งที่ 1 [1/2553] การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)

แหล่งที่มา : สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันที่: 11-01-2555 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 02-02-2555 เข้าดู : 1131 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

"กรมสรรพสามิต" ร่วมกับ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน ของกรมสรรพสามิต ประจำปี 2553 โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลและข้อเสนอะแนะที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน